Direction and creation in ICT

for business results!

"Een goed begin

is het halve werk."

En wat is uw analyse?

Business analyse

 • Uw organisatie start een verandertraject?

 • Wat betekent dat voor de processen en systemen?

 • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun eisen?

 • Welke oplossing is haalbaar?

 

De business analist geeft inzicht.

 

Continu veranderen

Elke organisatie heeft haar eigen manier van werken. Deze manier van werken wordt echter continu beïnvloed van buitenaf en van binnenuit. Wil een organisatie haar doelen blijven behalen, dan zal ze zich telkens weer moeten aanpassen.

Aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden raakt bestaande bedrijfsprocessen, ondersteunende systemen en de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. Analyse van deze invloeden en de gevolgen voor de business is het werkveld van de business analist.

Business analist

De business analist richt zich op het huidige en toekomstige functioneren van een organisatie. De business analist kijkt naar de samenhang van processen, applicaties en naar de rol van de medewerkers in dit geheel. Informatie op het juiste tijdstip op de juiste plek speelt daarin een essentiële rol. Met kennis van de huidige situatie en de veranderde omstandigheden onderkent de business analist samen met de organisatie de toekomstige behoeften.

Duidelijke eisen en wensen

Om precies te weten wat nodig is, vertalen we de behoeften in eisen en wensen. Waar moet de nieuwe situatie aan voldoen?

Het verzamelen van de eisen (requirements) doen we via gezamenlijke workshops met alle betrokkenen. Daarmee wordt gelijk het draagvlak gecreëerd voor de toekomstige situatie. De eisen formuleren we helder en duidelijk zodat iedereen ze begrijpt. We spreken dan van SMART requirements.

Oplossing en Business Case

Aan de hand van de eisen kijken we naar een passende oplossing. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn het aanschaffen van een standaard pakket of het realiseren van maatwerk. De beschreven oplossing, de kosten en de baten vormen samen de Business Case: de rechtvaardiging van het in te zetten veranderingstraject.

Goed begin

Ruimschoots tijd en aandacht besteden aan een juiste analyse en het vaststellen van de eisen en wensen is een goed begin. Dit kunt u met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

 

Eisen en wensen - Een aanpak met resultaat

Of bekijk de presentatie van op SlideShare.

Meer weten? Neem vrijblijvend Contact met ons op. Wij helpen u graag.

 

Business analist / Informatie analist

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Is de schakel tussen business en ICT
 • Adviseert de business inzake informatievraagstukken
 • Analyseert bedrijfs- en procesmodellen m.b.v. Lean Six Sigma
 • Formuleert samen met de stakeholders de eisen en wensen
 • Uitwerken user stories / Agile Requirements
 • SMART maken van requirements en prioriteren hiervan met MoSCoW
 • Stelt verbeteringen voor m.b.t. informatievoorziening
 • Beschrijft de Business Case inclusief kosten en baten
 • Ontwerpt nieuwe procesketens
 • Implementeert procesverbeteringen
 • Beschrijft de use cases (UML)
 • Inventariseert de business rules
 • Maakt het gegevensmodel (ERD)
 • Stelt de detail-specificaties op
 • Stemt gebruikersinterface (GUI) af
 • Vertaalt datamodel naar Oracle, MySQL of SQL-server
 • Kent de weg in DSDM, RUP en Agile
 • Treedt op als Product Owner bij software-ontwikkeling volgens Scrum

 

 

Uitgevoerde opdrachten Business en Informatie analyse

Op het werkterrein van analyse heeft Bijou Consulting de volgende opdrachten uitgevoerd.

Geinteresseerd in het wat en waarom van business en informatieanalyse of bent u op zoek naar een business analist of informatieanalist? Neem dan direct Contact met ons op.

 

Informatie-analist project Mobile First bij Connexxion

Connexxion

Verantwoordlijk voor uitwerken van de product backlog en vormgeven testtraject van het project Mobile First. Dit project met Agile aanpak levert verbeterde actuele reisinformatie op voor de OV-reiziger die met Connexxion bussen reist. Voor het plannen van Sprints  en beheer van testbevindingen is JIRA gebruikt.

Homepage Connexxion

 

Invoering ERP / CRM bij KWF Kankerbestrijding

Koningin Wilhelmina Fonds

In de rol van Business Analist / Informatieanalist heeft Bijou Consulting meegewerkt aan het ontwerp, realisatie en invoering van een nieuw bedrijfsbrede ERP / CRM systeem.

Het nieuwe op Exact Synergy en Exact Financials gebaseerde systeem ondersteunt de verschillende fondswervende activiteiten van KWF zoals de Nationale Collecte, Direct Mailings, TeleMarketing campagnes, Grote Gevers, Nalatenschappen, Loterij en Acties Derden (interface met www.staoptegenkanker.nl)


Werkzaamheden omvatten:

 • Het inrichten van het reviewproces en uitvoeren reviews op ontwerpdocumenten.
 • Opstellen eisen en ontwerp voor o.a. Collecte, Acties Derden en Klachten Management.
 • Voor het in goede banen leiden van de vele testbevindingen en RFC’s diverse workflows in het issue tracking tool JIRA ingericht.
 • Beoordelen en specificeren van RFC’s en deze afgestemd met gebruikers, bouwteam en testers.
 • Opzetten en uitvoeren testtraject m.b.t. maandelijkse incasso (CLIEOP) en het verwerken van de bankafschriften (MT940, VERWINFO) inclusief procesinrichting voor afhandelen van storneringen.

KWF bezit nu een nieuw platform waarmee zij haar activiteiten in de strijd tegen kanker op nog professionelere manier kan uitvoeren. Verdere koppelingen met de buitenwereld (o.a. vrijwilligers portaal) liggen daarmee binnen handbereik.

 

Enkele indrukken.

Complexiteit gegevensstromen in kaart gebracht

Hard werken tijdens conversie weekend

Bijou Consulting sponsort Alpe d'Huzes 2013

 

Faciliteren workshops bij de provincie Noord-Brabant

Provincie_Noord_Brabant_diamantje

Organiseren en faciliteren diverse workshops met eindgebruikers en opdrachtgevers. Verkrijgen van een afgestemd en geprioriteerde programma van eisen voor vergaande ICT ondersteuning van het subsidieproces van de provincie.

Provincie_Noord_Brabant_eisen_algemeen Provincie_Noord_Brabant_resultaten
 
 

Haalbaarheidsonderzoek Proces Management Tool bij de provincie Noord-Brabant

Provincie_Noord_Brabant_diamantjeInventariseren en analyse van de business requirements voor een nieuw software tool waarmee de provincie Noord-Brabant haar bedrijfsprocessen kan beschrijven. De eisen zijn samengevat in een vragenlijst die aan leveranciers is gestuurd. Naar aanleiding van de reacties uit deze markverkenning is een oplossingsrichting geadviseerd.

 

Voorbeeld processchema in BPM notatie

 

De provincie beschrijft haar werkprocessen met behulp van de notatiewijze BPMN. Het schema hierboven toont een voorbeeld. Meer informatie over BPMN is o.a. te vinden op wikipedia.

Met het nieuwe Proces Management Tool is de provincie in staat:

 • te blijven voldoen aan de eisen voor ISO-certificering,
 • een efficiënter systeem neer te zetten dat eenvoudiger is te bedienen,
 • alle medewerkers snel inzicht te geven in de werkprocessen.

 Gewerkt is volgens de systeemontwikkel methode DSDM Atern ®.

 NB: Genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke organisaties.

 

Haalbaarheidsstudie rapportagecyclus projecten

Workshop in uitvoering

Binnen de provincie Noord Brabant worden door de Bouwbureaus veel verschillende infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Voor het sturen en verantwoorden van deze projecten is het verkrijgen van juiste en actuele informatie uit het gebruikte SAP systeem essentieel. In dat kader is een studie rond de financiële planning en rapportagecyclus van projecten uitgevoerd.

De aanpak bestond uit het voorbereiden en faciliteren van een aantal workshops. Het resultaat van de studie is besproken en verder afgestemd met de medewerkers en opdrachtgever.

Hieronder enkele indrukken.

Workshop agenda Workshop in uitvoering
 

Informatie analyse geografische applicatie

Provincie_Noord_Brabant_diamantje

De provincie Noord -Brabant is vanuit haar rol verantwoordelijk voor het toetsen van de ruimtelijke plannen die zijn opgesteld door gemeenten. Voor het snel en eenvoudig kunnen beoordelen van deze plannen, wenst de provincie te beschikken over een nieuwe geografische viewer.

Provincie Noord-Brabant Structurenkaart provincie Noord-Brabant

Samen met gebruikers zijn via workshops de eisen en wensen opgesteld, inclusief de prioriteiten. Dit programma van eisen dient als basis voor het selectie traject van de gewenste geografische viewer

Deze geografische viewer waarmee kaarten zijn te raadplegen, wordt ook wel DURP viewer genoemd. Daarbij staat de term DURP voor Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen. Om een idee te krijgen wat een dergelijke geografische viewer kan, neem een kijkje op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook aardig om even in te kijken is de Structuurvisie ruimtelijke ordening op de site van de provincie Noord-Brabant.

 

Migratie verzekeringsysteem ASR / AMEV

Migratie verzekeringssysteem bij AMEV / ASRIn het kader van het samengaan van Stad Rotterdam en AMEV verzekeringen (onderdelen Fortis) zijn twee ondersteunende applicaties samengevoegd. In overleg met de business is het basisontwerp met de requirements voor deze migratie opgesteld. Voor het overzetten van de data naar de Oracle database is het testtraject gecoördineerd en uitgevoerd.

 

Requirements en ontwerp verkoop-applicatie bij De Telegraaf

Samen met eindgebruikers van de afdeling Oplage bij De Telegraaf is het marketing en verkoop proces geanalyseerd en een nieuwe, op Oracle gebaseerde applicatie ontworpen.

Requirements en ontwerp verkoop-applicatie bij De Telegraaf

 

U zoekt een business analist / informatie analist?

Bel 06 - 53 644 701

Voor een goed begin!

Zoeken

Bel direct

06 - 53 644 701

www.bijouconsulting.com
Ga naar top